star_border

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.

I. Toepassingsgebied


1. De hiernavolgende Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna ‘AVL’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Baumit GmbH (hierna ‘wij’) en onze klanten (hierna ‘klant’), voor zover de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB (‘Bürgerliches Gesetzbuch’, Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon 
(‘juristische Personen des öffentlichen Rechts’) of een publiekrechtelijk speciaal fonds (‘öffentlich-rechtliches Sondervermögen’). Deze AVL zijn niet van toepassing op consumenten (‘Verbraucher’) in de zin van § 13 van het BGB.
2. Deze AVL zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkingen hiervan zijnslechts van kracht indien zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen tegenstrijdige contractuele voorwaarden.
3. De AVL zijn ook van toepassing indien wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van de AVL.
4. Individuele overeenkomsten die in individuele gevallen met de klant gesloten werden (met inbegrip van nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze AVL. Behoudens tegenbewijs geldt voor de inhoud van dergelijke afspraken een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke bevestiging van ons als doorslaggevend.
5. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de klant met betrekking tot de overeenkomst (bv. vaststelling van een termijn, herinnering, terugtrekking) moeten schriftelijk gebeuren, d.w.z. in schriftelijke of tekstuele vorm (bv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven hierdoor onverlet.
6. Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen dan ook van toepassing, tenzij deze in deze AVL rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten. 

II. Offertes; contractafsluiting


1. Onze offertes zijn onder voorbehoud van bevestiging. De overeenkomst komt pas tot stand na bestelling door de klant en aanvaarding daarvan door ons. De overeenkomst wordt ook geacht te zijn gesloten wanneer de levering door ons overeenkomstig de bestelling is uitgevoerd.
2. Indien onze contractpartner en de verwerker van de door ons geleverde producten niet dezelfde partij zijn, verbindt onze contractpartner zich ertoe onze gebruiksinstructies aan de verwerker door te geven.
3. Onze offertes zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen en normen die gelden op het moment dat de offerte wordt opgemaakt. Indien de klant in het kader van wat voor ons technisch haalbaar en redelijk is, wijzigingen aan het voorwerp van de levering verlangt, zullen wij de gevolgen daarvan, met name met betrekking tot meer- en minderkosten en leveringstermijnen, in een uitgebreidere offerte uiteenzetten. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de eerste (deel)levering geldt tevens als aanvaarding van het uitgebreide aanbod door de klant.
4. De overeenkomst met de klant wordt gesloten onder voorbehoud van correcte en tijdige levering aan ons door onze leveranciers. Dit voorbehoud is onderworpen aan de voorwaarde dat een overeenkomstige rechtshandeling met de leverancier is gesloten en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. De klant wordt in dat geval onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van de diensten en wij betalen de prijs, voor zover deze reeds werd betaald, onmiddellijk terug.
5. De klant is verplicht ons bij aanvang van de overeenkomst onmiddellijk op de hoogte te stellen indien zich in zijn omgeving omstandigheden voordoen die tot een beëindiging van de aanvang van de overeenkomst kunnen leiden. Dit geldt met name voor bezuinigingen en stopzetting van projecten.

III.  Prijsstelling


1. De prijzen van de prijslijst van Baumit die geldig is op het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn van toepassing. Aan de prijzen wordt de wettelijke btw toegevoegd. Wij hebben het recht de prijs van de goederen te verhogen in overeenstemming met de gevolgen van algemene, externe kostenstijgingen waarop wij geen vat hebben, met name 
ten gevolge van collectieve loonovereenkomsten, verhogingen van de materiaalprijzen, stijgingen van de vrachtkosten of van de openbare lasten, nadat wij de klant hiervan tijdig en vóór de uitvoering van de levering van de goederen in kennis hebben gesteld. Dit geldt niet indien de levering of dienst moet plaatsvinden binnen vier maanden na het sluiten van de overeenkomst. Een prijsstijging is voor het overige niet van invloed op het sluiten van de overeenkomst. In geval van vermindering of opheffing van voornoemde kosten zullen wij de prijzen dienovereenkomstig verlagen.
2. Bijzondere leveringskosten, zoals weegkosten, lokale toeslagen, extra kosten als gevolg van wegomleggingen, kosten voor toegangsvergunningen, enz. zijn voor rekening van de klant. Het door het leverende bedrijf of door een officiële spoorwegweging vastgestelde gewicht is bepalend voor de berekening

VI. Betalingsvoorwaarden; verrekening; retentierecht


1. Tenzij anders overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek of binnen 10 dagen met 2% korting bij contante betaling. De korting bij contante betaling wordt slechts verleend indien alle oudere verschuldigde facturen betaald werden. Op vracht-, kraan-, pallet-, huur- en servicekosten wordt geen korting toegekend.
2. De klant heeft slechts het recht betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Hij mag zijn vorderingen niet aan derden overdragen.
3. In geval van betalingsverzuim door de klant hebben wij het recht om verwijlinteresten (‘Verzugszinsen’) ten belope van 8% bovenop de basisrentevoet te eisen. Het recht op eventuele andere schadevergoedingen blijft hierdoor onverlet. Tegenover handelaars blijft onze aanspraak op zakelijke verzuimrente (‘kaufmännische Fälligkeitszins’) (§ 353 van het HGB, ‘Handelsgesetzbuch’, Duits Wetboek van Koophandel) onverlet.
4. Indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die aanleiding geven tot twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, kunnen wij, in afwijking van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, naar onze keuze een vooruitbetaling of zekerheidstelling eisen en alle vorderingen uit de zakelijke relatie opeisbaar verklaren.
5. Het staat ons vrij om ons om gegronde reden uit de overeenkomst terug te trekken. Van een gegronde reden is met name sprake, wanneer blijkt dat de klant volgens objectieve criteria niet kredietwaardig is of onjuiste verklaringen over zijn kredietwaardigheid heeft afgelegd enonze aanspraak op betaling daardoor in gevaar komt. De uitoefening van verdere rechten blijft door de terugtrekking onverlet.

V. Risico-overdracht


1. Het risico gaat over op de klant wanneer wij de goederen hebben verzonden of wanneer ze zijn afgehaald. Op verzoek en op kosten van de  klant verzekeren wij de leveringen tegen de gebruikelijke transportrisico’s. 
2. Indien de levering vertraging oploopt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is of indien de klant om andere redenen in gebreke blijft met de aanvaarding ervan, gaat het risico op de klant over bij het optreden van het uitblijven van de aanvaarding

VI. Voorwerp van de prestatie, garantie, aansprakelijkheid voor gebrekkige levering


1. Onze leveringen komen overeen met de inhoud van de overeenkomst zoals die schriftelijk is vastgelegd. Een andere of uitgebreidere gesteldheid van het voorwerp van de levering wordt alleen geacht te zijn overeengekomen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.
2. Wij garanderen de contractuele gesteldheid (zie punt VI.1) overeenkomstig de regels van het kooprecht, tenzij anders overeengekomen. Wij hebben te allen tijde het recht om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. Een correcte verwerking volgens onze verwerkingsvoorschriften geldt als voorwaarde om op onze garantie aanspraak te kunnen maken. De klant is verantwoordelijk voor de naleving 
van wettelijke of officiële voorschriften bij het gebruik van onze producten. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onverlet in geval van definitieve levering van onverwerkte goederen aan eenconsument, ook wanneer de consument deze verder heeft verwerkt (verhaal van de leverancier overeenkomstig §§ 478 van het BGB). Vorderingen uit een verhaal van de leverancier zijn uitgesloten indien de 
gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer verder werden verwerkt, bijvoorbeeld door opname ervan in een ander product.
3. Vorderingen wegens materiële gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit of bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, met name bij onbeduidende afwijkingen in grootte, gewicht, dikte, kleur of vormgeving. 
4. Wij kunnen de klant ondersteunen bij het zoeken naar de fout bij vermeende garantieclaims. Indien de fout niet aantoonbaar aan ons te wijten is, zullen wij deze diensten aan de klant in rekening brengen.
5. Indien het geleverde goed een of meerdere gebreken vertoont, kunnen wij in eerste instantie kiezen of wij de prestatie alsnog leveren door het gebrek te verhelpen (reparatie) dan wel door een goed zonder gebreken te leveren (vervanging). Ons recht om de levering van navolgende prestaties onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft hierdoor onverlet. Wij hebben het recht om de verschuldigde navolgende prestaties afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht een redelijk deel van de koopprijs in verhouding tot het gebrek in te houden. Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor de controle en de navolgende prestatie, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en eventueel verhuis- en installatiekosten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders 
kunnen wij van de klant de terugbetaling eisen van de kosten die voortvloeien uit het onterechte verzoek om het gebrek te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek voor de klant niet herkenbaar was. Wij zijn niet aansprakelijk voor extra kosten die ontstaan doordat het goed naar een andere locatie dan de oorspronkelijke plaats van levering is gebracht, tenzij we wisten dat dit in overeenstemming was met het beoogde gebruik.
6. Indien de navolgende prestatie niet tot het verhoopte resultaat leidde of een door de klant voor de navolgende prestatie te stellen redelijke termijn zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de klant zich uit de koopovereenkomst terugtrekken of de koopprijs verlagen. In geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen terugtrekkingsrecht.
7. Op vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van vergeefse uitgaven zijn de bepalingen van punt IX van deze AVL van toepassing.
8. De bepalingen van dit punt VI zijn mutatis mutandis van toepassing op eigendomsgebreken die niet berusten op een inbreuk op de eigendomsrechten van derden.

VII. Kennis, inspectie- en meldingsplicht


1. In principe zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken waarvan de klant op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is of waarvan hij door grove nalatigheid geen weet heeft (§ 442 van het BGB). 
2. Bovendien veronderstellen de vorderingen van de klant wegens gebreken dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplicht (§§ 377 en 381 van het HGB). Indien een gebrek tijdens de levering, de inspectie of op een later tijdstip aan het licht komt, moeten wij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld. Duidelijke 
gebreken moeten in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan ons worden gemeld en gebreken die bij inspectie niet zichtbaar zijn, moeten binnen dezelfde termijn na ontdekking aan ons worden meegedeeld. Indien de klant nalaat een behoorlijke inspectie uit te voeren en/of gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet naar behoren gemelde gebrek uitgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
3. In geval van een klacht moeten wij op verzoek van de klant in de gelegenheid worden gesteld een controle achteraf uit te voeren door toezending van materiaalmonsters en vermelding van het lotnummer. Bij schending van deze verplichting heeft de klant geen recht op garantieclaims tegen ons, tenzij de schending van de verplichting ons onderzoek naar de oorzaak van de schade niet belemmert of verhindert. De kosten van toezending van materiaalmonsters alsook van het nemen daarvan zijn voor onze rekening indien het geleverde materiaal een of meerdere gebreken vertoonde.

VIII. Aansprakelijkheid voor silo en machinetechniek


1. Onze aansprakelijkheid voor het gebruik van silo’s, transportsystemen, silotransportsystemen en LOGOboxen of andere ter beschikking gestelde technische apparatuur is uitsluitend beperkt tot de levering en afhaling, d.w.z. alleen tot de tijd gedurende welke de silo en de box aan het voertuig zijn gekoppeld.
2. Bij de opstelling en inbedrijfstelling van silo’s, transportsystemen, silotransportsystemen en LOGOboxen moeten de technische richtlijnen van de TÜV, de beroepsorganisatie en de gebruiksaanwijzing van Baumit in acht worden genomen. Wij stellen onderhouden en gebruiksklare machinetechnologie ter beschikking. Eventuele storingen moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld. Wij verbinden ons ertoe de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Aansprakelijkheid voor eventuele stilstand is uitgesloten.
3. In silo’s en LOGOboxen mogen alleen Baumit-producten gebruikt worden. Voor niet-naleving hiervan is de klant aansprakelijk.
4. Schade of kosten als gevolg van diefstal/inbraak van in de LOGObox opgeslagen goederen of schade aan eigendommen, vervuiling, vandalisme of diefstal van de ter beschikking gestelde apparatuur zijn voor rekening van de klant vanaf het moment van levering.
5. De uitsluitingen van aansprakelijkheid van punt VIII 1. t.e.m. 4. gelden niet voor opzet of grove nalatigheid, voor overlijden, lichamelijke letsels of gezondheidsschade of voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Ze zijn evenmin van toepassing op de aansprakelijkheid voor het ontbreken van gegarandeerde kenmerken of de aansprakelijkheid uit hoofde van de Duitse productaansprakelijkheidswet (‘Produkthaftungsgesetz’)

IX.  Aansprakelijkheid in andere opzichten


1. Voor zover uit deze AVL, met inbegrip van de volgende bepalingen, niets anders voortvloeit, zijn wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen.
2. Wij zijn aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond – in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bv. due diligence in eigen zaken; onbeduidend plichtsverzuim), slechts aansprakelijk (a) voor schade als gevolg van een overlijden, lichamelijk 
letsel of gezondheidsschade en (b) voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting die essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
3. De uit punt IX 2. voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor derden, evenals bij plichtsverzuim door personen (ook ten gunste van hen) voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of in geval van het toekennen van een garantie voor de geschiktheid van de goederen of voor claims conform de wet op de productaansprakelijkheid.
4. De klant kan de overeenkomst alleen wegens een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, opzeggen of beëindigen als wij voor het plichtsverzuim verantwoordelijk zijn. Een vrij opzeggingsrecht van de klant (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 van het BGB) is uitgesloten. Voor het overige zijn de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen van toepassing.

X. Verjaring


1. In afwijking van § 438, lid 1, nr. 3 van het BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken enrechtsgebreken één jaar vanaf de levering. Voor zover een aanvaarding overeengekomen werd, vangt de verjaringstermijn aan op het moment van aanvaarding.
2. De bovengenoemde verjaringstermijn van het kooprecht geldt ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de klant op grond van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de gewone wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 van het BGB) in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Vorderingen tot schadevergoeding van de klant op grond van punt IX 1, zin 1, en punt IX 2, zin 2, a), alsook conform de productaansprakelijkheidswet verjaren uitsluitend conform de wettelijke verjaringstermijnen.

XI. Overige verplichtingen van de klant; opslag


1. Opritten, voetpaden, enz. moeten zodanig uitgevoerd zijn dat onze speciale voertuigen met een totaalgewicht van 40 ton de losplaats kunnen naderen. Het is aan de verwerker om voor de juiste installatie van silo’s en LOGOboxen te zorgen. Indien silo’s of boxen geheel of gedeeltelijk op openbare wegen, pleinen of voetpaden worden geplaatst, moet de klant een politievergunning aanvragen bij de daartoe bevoegde
dienst. Bij duisternis moet de klant verlichting plaatsen ter hoogte van de silo en de LOGObox.
2. Voor materiaal geleverd in silo’s en in de LOGObox gelden de overeenkomstige eisen voor opslagplaatsen die in de verwerkingsvoorschriften zijn vermeld. Indien deze door externe omstandigheden, met name het weer, niet kunnen worden vervuld, moeten de goederen op kosten van de klant naar een geschikte opslagplaats worden overgebracht. Schade 
– met name door vorst – aan geleverde goederen komt in ieder geval voor rekening van de klant.
3. Vreemd materiaal van welke aard dan ook dat geen Baumit-product is en gevaarlijke materialen mogen niet worden opgeslagen in de silo of LOGObox van Baumit.

XII. Levertijd; rechten in geval van laattijdige levering


1. Leveringsdata en -termijnen moeten schriftelijk overeengekomen worden. De leveringstermijnen beginnen ten vroegste bij de sluiting van de overeenkomst te lopen. Bij latere wijzigingen van de overeenkomst geldt de voorgaande leveringsdatum niet langer; in dat geval komen wij met de klant een redelijke nieuwe leveringsdatum overeen.
2. De naleving van overeengekomen data en termijnen voor leveringen is afhankelijk van de tijdige ontvangst van bestellingen en leveringsschema’s en alle door de klant te verstrekken documenten, noodzakelijke goedkeuringen en vrijgaven.
3. Indien wij op medewerking of informatie van de klant moeten wachten of indien wij anderszins buiten onze schuld om bij de uitvoering van de overeenkomst gehinderd worden, dan worden de leverings- en uitvoeringstermijnen geacht te worden verlengd met de duur van de belemmering en met een redelijke aanloopperiode na afloop van de belemmering. We moeten de klant vooraf informeren over de belemmering.
4. De leveringstermijn geldt als nageleefd, wanneer het voorwerp van de levering ons leveringsbedrijf voor het verstrijken van de termijn verlaat of wanneer wij de klant hebben meegedeeld dat het voorwerp van de levering gereed is voor verzending. Dit geldt niet indien in de overeenkomst 
een levering op onze kosten is overeengekomen.
5. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan voor zover dit voor de klant redelijk is. Indien wij na afroep door de klant opeenvolgende leveringen verschuldigd zijn, geldt het volgende:
5.1 Een levering door ons is geen deellevering in de zin van het voorgaande en doet dus de aanspraak op vergoeding voor de geleverde goederen ontstaan. 
5.2 Indien de klant bij opeenvolgende leveringen meer dan de overeengekomen totale hoeveelheid afroept, zijn wij niet tot levering verplicht. 
5.3 Bij opeenvolgende leveringsovereenkomsten wordt de klant geacht maandelijks ongeveer gelijke hoeveelheden af te roepen. Bij niet tijdige afroeping kunnen wij, na het vruchteloos verstrijken van een door ons gestelde redelijke termijn, de openstaande leveringen zelf verdelen en afleveren of, naar onze keuze, de overeenkomst met betrekking tot het nog achterstallige deel van de leveringen opzeggen en schadevergoeding, met name winstderving, conform § 252 van het BGB eisen. 
5.4 Indien de klant bij opeenvolgende leveringsovereenkomsten met de betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij – onverminderd andere rechten – ontslagen van de verplichting tot verdere deelleveringen totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Indien de verzending op verzoek of initiatief van de klant geheel of gedeeltelijk wordt vertraagd, geldt het volgende: alle uit de vertraging voortvloeiende kosten, in het bijzonder de opslagkosten, maar ten minste 0,5% van de factuurwaarde van de goederen in transit worden aan de klant in rekening gebracht voor elke maand vertraging, te rekenen vanaf een week na de kennisgeving door ons aan de klant of de aangewezen vervoerder dat de goederen klaar zijn voor verzending, tenzij de 
klant een geringer verlies bewijst. Dit geldt ook voor zover de klant of de door hem genoemde vervoerder weigert in te stemmen met verzending van de te vervoeren goederen via een andere redelijke route dan de overeengekomen route. Wij hebben echter het recht om na het stellen en vruchteloos verstrijken van een redelijke aanvaardingstermijn anders over het voorwerp van de levering te beschikken en de klant binnen 
een redelijk langere termijn te beleveren.
7. We kunnen alleen door een aanmaning in gebreke gesteld worden. Elke aanmaning en vaststelling van termijnen door de klant moet schriftelijk gebeuren om effectief te zijn; eventuele respijtperiodes moeten ten minste twaalf werkdagen bedragen.
8. Indien wij verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van bindendovereengekomen termijnen en data, is de schadevergoeding wegens vertraging beperkt tot 0,5% per week, maar in totaal tot maximaal 5% van de factuurwaarde van de door de vertraging getroffen leveringen en prestaties. Dit geldt niet in geval van opzet en grove nalatigheid. In dat 
geval is de schadevergoeding wegens vertraging evenwel beperkt tot de voor de overeenkomst typische voorzienbare schade.
9. Indien de klant bovendien de overeenkomst wil opzeggen en/of schadevergoeding wegens niet-naleving van bindende termijnen en data wil eisen, moet hij ons eerst een redelijke termijn voor levering hebben gesteld en samen met de vaststelling van de termijn hebben gedreigd met de gevolgen van een vruchteloze afloop.
10. De klant mag leveringen niet weigeren wegens onbeduidende gebreken.
11. Indien de niet-naleving van de leveringstermijnen te wijten is aan overmacht en andere storingen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals oorlog, terroristische aanslagen, in- en uitvoerbeperkingen, arbeidsconflicten, ook bij leveranciers, worden de overeengekomen leveringstermijnen dienovereenkomstig verlengd. Onder storingen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn in de zin van de vorige zin vallen ook 
(tijdelijke) bedrijfssluitingen als gevolg van officiële bevelen of algemene besluiten, in het bijzonder als gevolg van pandemieën of de wet op de infectiebescherming, evenals operationele belemmeringen of productieonderbrekingen als gevolg van pandemieën of vergelijkbare omstandigheden.

XIII. Eigendomsvoorbehoud; verdere zekerheidsrechten


1. Wij behouden ons de eigendom van de verkochte goederen voor tot aan de volledige betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van ons die voortvloeien uit de aankoopovereenkomst en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen).
2. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet aan derden in pand worden gegeven of als zekerheid worden overgedragen voordat de gewaarborgde vorderingen volledig zijn betaald. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien een insolventieprocedure wordt aangevraagd of indien derden (bv. beslagleggingen) toegang hebben tot de ons toebehorende goederen.
3. In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht ons overeenkomstig de wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terug te trekken en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. De vordering tot teruggave omvat niet tegelijkertijd de verklaring tot terugtrekking; wij hebben veeleer het recht alleen de teruggave van de goederen te verlangen en ons het terugtrekkingsrecht voor te behouden. Indien de klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden wanneer wij de klant tevoren zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of wanneer het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen niet nodig is.
4. De klant is tot herroeping overeenkomstig punt XIII.3 bevoegd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dat geval gelden bovendien de volgende bepalingen.
4.1 Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen tegen hun volle waarde, waarbij wij als fabrikant worden beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of combinatie met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het aldus ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
4.2 De klant draagt hierbij aan ons tot zekerheid de vorderingen tegen derden over die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product. Het over te dragen deel bedraagt ofwel het gehele bedrag van de vorderingen, ofwel het deel ten belope van een eventueel mede-eigendomsaandeel van ons zoals bepaald in de vorige alinea. Wij aanvaarden deze overdracht. De in punt XIII.2 genoemde verplichtingen van de klant gelden ook voor de overgedragen vorderingen.
4.3 De klant blijft gemachtigd om naast ons de vordering te innen. Wij verbinden ons ertoe de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons nakomt, er geen sprake is van een tekort aan betalingscapaciteit en wij het eigendomsvoorbehoud niet doen gelden door uitoefening van een recht overeenkomstig punt 
XIII.3. In dat geval kunnen wij echter eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars meedeelt, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) op de hoogte brengt van de overdracht. Bovendien zijn wij in dat geval gerechtigd de bevoegdheid van de klant tot verdere verkoop en verwerking van de goederen onder 
eigendomsvoorbehoud in te trekken.
5. Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, geven wij op verzoek van de klant zekerheden van onze keuze vrij.

XIV. Verwerkingsvoorschriften; informatie- en adviesverstrekking


1. Aangezien de werkomstandigheden op de bouwplaats en de toepassingsgebieden van onze producten zeer verschillend zijn, kunnen wij met onze verwerkingsvoorschriften slechts algemene richtlijnen geven. Indien bijzondere eisen worden gesteld die buiten de in de verwerkingsvoorschriften genoemde toepassingsgebieden en arbeidsomstandigheden liggen, moet vóór de verwerking bij ons ad-hoc advies worden 
ingewonnen.
2. De verbruiksgegevens in onze verwerkingsvoorschriften zijn gemiddelde empirische waarden. De werkelijke verbruikswaarden moeten worden bepaald door bemonstering op het voorwerp. Aan een te hoog of te laag verbruik van het respectieve voorwerp kunnen geen rechten of vorderingen jegens ons worden ontleend.
3. Het verstrekken van advies en informatie door ons vormt geen afsluiting van een adviesovereenkomst. Indien de klant nader advies wenst, wordt hierover een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst gesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor casusgerelateerd advies dat wij in het kader van de leveringsovereenkomst als aanvullende dienst verlenen en waarvoor wij niet worden vergoed. Dit geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid of in geval van overlijden, lichamelijke letsels, schending van seksuele zelfbeschikking of gezondheidsschade.

XV. Gegevensbescherming


Bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant zich akkoord met het volgende: de persoonsgegevens van de klant, zoals naam en adres, worden door ons en door gelieerde ondernemingen en derden die wij voor de uitvoering van een overeenkomst gebruiken, verzameld, opgeslagen en verwerkt voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. Wij mogen deze persoonsgegevens gebruiken om de kredietwaardigheid van de klant te controleren, met name om informatie in te winnen bij kredietinstellingen, kredietagentschappen of andere kredietinformatiesystemen en om negatieve gegevens op te slaan.

XVI. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken


1. Plaats van uitvoering is Bad Hindelang.
2. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten en het Verdrag van de Verenigde Naties over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). 
3. De bevoegde rechtbanken voor alle geschillen uit en in verband met deze overeenkomst zijn die van Bad Hindelang of, naar onze keuze, die van de zetel van de vestiging die de bestelling uitvoert, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Dit geldt ook indien de klant na het 
sluiten van de overeenkomst zijn zetel buiten Duitsland verplaatst.
4. Mocht een bepaling van deze AVL en van de respectieve overeenkomsten ongeldig blijken of worden, dan zal dit geenszins afbreuk doen aan de geldigheid van de rest van de bepaling. De overeenkomstsluitende partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die haar economisch succes zo dicht mogelijk benadert. Geldig vanaf 2022, waardoor alle inhoud van de vorige catalogi (bv. de verkoop- en leveringsovereenkomsten) hun geldigheid verliezen.

Baumit GmbH
Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang/Allgäu
Tel.: +49 (0)8324 921-0
Fax: +49 (0)8324 921-1029
info@baumit.de · www.baumit.de

Kantoor van inschrijving Kempten, HRB 9558
Zaakvoerder: Helmut Batscheider, Robert Fritzsche

Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.