star_border

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.

I. Aanbiedingen, geldigheid van deze Algemene Voorwaarden


1. Alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en contracten over de levering van goederen en andere prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden. Dit geldt in een lopende commerciële relatie met een ondernemer ook wanneer later geen uitdrukkelijke verwijzing meer volgt. Afwijkende Algemene Voorwaarden worden hiermee uitdrukkelijk verworpen. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, dit wil zeggen dat een koopovereenkomst pas tot stand komt met onze schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt eveneens tot stand als de levering uitgevoerd werd conform de opdracht.

2. Als onze contractant en de verwerker van door Baumit geleverde producten niet identiek zijn, verlicht onze contractant zich ertoe onze Algemene Voorwaarden oer te maken aan zijn klant.

3. Gegevens over de betrokkenen worden opgeslagen conform § 28 BDSG. Deze melding geldt als kennisgeving in de zin van § 33 BDSG.

II. Prijsbepaling


1. De prijzen die op het ogenblik van bestelling gelden op de Baumit-prijslijsten zijn van toepassing. Op de prijzen wordt de wettelijk vastgelegde BTW berekend. We behouden ons het recht voor de prijzen te verhogen wanneer na het afsluiten van de overeenkomst hogere kosten gelden, in het bijzonder op grond van tariefovereenkomsten, prijsstijgingen van materiaal, vrachtkosten of verplichte heffingen. Bij een reducering van de vermelde kosten worden de prijzen overeenkomstig verlaagd.

2. Speciale kosten voor de levering, zoals weeggelden, toeslagen, meerkosten door wegomleidingen, bijdragen voor transporttoelatingen enz. vallen de besteller ten laste. De door de leverende site of ambtelijke verweging vastgelegde gewicht is van toepassing voor de berekening.

III. Betalingsvoorwaarden, compensatie, retentierecht


1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum zonder vermindering of binnen 10 dagen met een betalingskorting van 2%. Een betalingskorting wordt pas toegestaan als ook alle oudere facturen betaald zijn. Vracht-, kraan-, palletkosten en huur- of servicekosten komen niet in aanmerking voor een korting.

2. Compensatie door de besteller met tegenvorderingen is uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. Als de besteller een onderneming is, is hem wegens een tegenvordering geen retentierecht tegen onze betalingsvorering niet toegestaan. Wanneer de besteller geen onderneming is, is de vordering van een retentierecht tot tegenvorderingen uit hetzelfde contract beperkt.

3. Bij een betalingsachterstand is de besteller nalatigheidsinteresten verschuldigd ten belope van de door onszelf te betalen bankinteresten of zonder bewijs van de door ons te betalen bankinteresten, wanneer hij verbruiker is, ten belope van 5%, als ondernemer ten belope van 8% boven de betreffende basisinterestvoet conform § 247 BGB, tenzij hij kan bewijzen dat voor ons geen of een wezenlijk lagere schade is ontstaan. In het laatste geval dient de besteller de werkelijk geleden schade te betalen.

4. Wanneer ons na het afsluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die een grond zijn om de kredietwaardigheid van de besteller te betwijfelen, kunnen we afwijkend van de overeengekomen betalingsvoorwaarden naar onze keuze vooruitbetalingen of onderpand vragen en alle aanspraken uit de overeenkomst betaalbaar maken.

5. Als de besteller zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet nakomt of wanneer blijkt dat hij volgens objectieve criteria niet kredietwaardig is of onvolledige gegevens over zijn kredietwaardigheid heeft verstrekt en hierdoor onze betalingsaanspraak in het gedrang komt, kunnen we, onverminderd verdergaande rechten, de overeenkomst opzeggen.

IV. Garantie, aansprakelijkheid voor leveringsgebreken


1. Voor onze producten geven we garantie volgens de volgende bepalingen; voorwaarde voor onze garantie is echter de vakkundige verwerking met inachtneming van onze verwerkingsinstructies. Vermeldingen in onze specificaties of mondelinge instructies van onze medewerkers hebben geen garantiewaarde. De garantie van eigenschappen zijn onderworpen aan een uitdrukkelijke, schriftelijke verklaring. De besteller is verantwoordelijk voor het in acht nemen van wettelijke of ambtelijke voorschriften bij het gebruik van onze producten.

2. Zichtbare gebreken van de geleverde producten moeten ons, onverminderd wettelijke klachttermijnen, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de levering schriftelijk worden bekend gemaakt. Dit geldt ook voor niet-zichtbare gebreken, voor zover de besteller een onderneming is, tenzij het gebrek ook bij een correct uitgevoerd onderzoek niet herkenbaar was. In dit geval moet het gebrek uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan ons worden bekend gemaakt. Te laat aangegeven gebreken leiden tot het vervallen van de garantieaanspraken.

3. Bij gebreken van de door ons geleverde goederen en bij tijdige aangifte van de gebreken (zie IV.2. hierboven) verbinden we ons tot het gratis vervangen van de gebrekkige goederen. Bij het mislukken van de vervangende levering heeft de besteller wettelijk recht op een verlaging van de vergoeding (vermindering) of, wanneer iets anders dan een bouwprestatie voorwerp van de garantie is, naar zijn keuze een annulering van de overeenkomst.

4. In geval van een klacht moet op onze vraag de besteller ons de mogelijkheid tot controle bieden door ons materiaalmonsters te bezorgen met vermelding van het chargenummer. Bij het niet naleven van deze verplichting, kan de besteller geen garantie-aanspraken tegen ons laten gelden, tenzij dat het niet nakomen van deze verplichting onze controle van de oorzaak van de schade niet gehinderd of bemoeilijkt heeft. De kosten voor het verzenden van de materiaalmonsters evenals de bemonstering vallen ons ten laste wanneer het materiaal gebreken vertoonde.

5. Aanspraken op schadeloosstelling vanwege de besteller wegens levering van gebrekkige goederen of andere contractovertredingen - met uitzondering van betalingsachterstand en voor Baumit de onmogelijkheid op te treden, van aanspraak bij het niet naleven van gegarandeerde eigenschappen of volgens de productaansprakelijkheidswetgeving, het aantasten van leven, of gezondheid, bij het aantasten van wezenlijke contractuele verplichtingen of bij grove nalatigheid van onzentwege, zijn uitgesloten.

6. De aansprakelijkheid voor schade die berust op een gebrekkige verwerking of het gebruik van ongeschikte middelen of vermenging of andere verbindingen of met producten van andere fabrikanten, die door ons niet uitdrukkelijk als geschikt worden verklaard, is uitgesloten.

V. Aansprakelijkheid voor silo en machinetechniek


1. De aansprakelijkheid van Baumit ij het gebruik van silo’s, transportinstallaties, silo-transportinstallaties LOGOboxen of andere ter beschikking gestelde technische apparaten is uitsluitend beperkt tot de levering en de afhaling, dit wil zeggen tot de tijd dat de silo en de box daadwerkelijk met het voertuig zijn verbonden.

2. Bij het opstellen en in gebruik nemen van silo’s, transportinstallaties, silo-transportinstallaties en LOGOboxen moeten de technische richtlijnen van TÜV, de beroepsorganisatie en de gebruiksinstructies van Baumit worden nageleefd. Baumit stelt onderhouden en bedrijfsklare machinetechniek ter beschikking. Ingeval van storingen moet Baumit meteen op de hoogte worden gebracht. We verbinden ons ertoe de storing zo snel mogelijk op te lossen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele stilstanden.

3. In silo’s en LOGOboxen mogen enkel producten van Baumit gebruikt worden. De verwerker is aansprakelijk voor het naleven hiervan.

4. Schade door diefstal/inbraak van in de LOGObox opgeslagen goederen of materiële schade, vandalisme of diefstal van de ter beschikking gestelde apparaten vallen vanaf het tijdstip van levering de besteller ten laste.

5. De in punt V.1. tot 4. vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor opzet of grove nalatigheid, voor levensgevaarlijk letsel, aantasting van de gezondheid of het niet naleven van wezenlijke contractuele verplichtingen. Ze gelden evenmin voor de aansprakelijkheid bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen of de aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswetgeving.

VI. Andere plichten van de besteller, bewaring


1. Opritten, toegangswegen enz. moeten zo zijn aangelegd dat onze speciale vrachtwagens met een totaal gewicht van ton tot de losplaats kunnen rijden. De verwerker moet zorgen voor de correcte plaatsing van silo’s en LOGOboxen. Wanneer silo’s of boxen geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, pleinen of voetpaden worden opgesteld, moet de besteller de ambtelijke toelating vragen bij de bevoegde diensten. Bij duisternis moet de besteller verlichting aanbrengen op silo’s en LOGOboxen.

2. Voor in silo’s en LOGOboxen geleverd materiaal gelden de in de verwerkingsinstructies vastgelegde eisen voor opslagplaatsen. Wanneer door overmacht hieraan niet kan worden voldaan, in het bijzonder door weersomstandigheden, moeten de goederen door de verwerker op zij kosten naar een geschikte opslagruimte worden gebracht. Schade - in het bijzonder door vorst - aan geleverde goederen vallen in elk geval de besteller ten laste.

3. Vreemd materiaal van welke aard ook, dat geen product van Baumit is en gevaarlijke stoffen mogen in geen geval in de silo of de LOGObox van Baumit opgeslagen worden.

VII. Levertijd, rechten bij late levering


1. Wanneer wij de overeengekomen leveringstermijn overschrijden, kan de besteller bij het zonder gevolg verstrijken van een gepaste schriftelijk vastgelegde naleveringsperiode de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Pas na afloop van de naleveringsperiode kan sprake zijn van een te late levering. Een short-positie moet uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn; pas dan is de naleveringperiode overbodig. Verdere aanspraken, in het bijzonder schadevergoedingen, zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor opzet of grove nalatigheid, voor levensgevaarlijk letsel, aantasting van de gezondheid of het niet naleven van wezenlijke contractuele verplichtingen.

2. Bedrijfsstoringen, die door een te late levering van door ons tijdig bestelde bedrijfsmiddelen worden veroorzaakt, evenals brandschade, verkeersproblemen, energie- en grondstofproblemen, overheidsingrepen in onze werking, evenals alle gevolgen van overmacht, in het bijzonder stakingen, uitsluiting, onlusten en dergelijke, ontslaan ons voor de duur van de storing en een aangepaste aansluitende bedrijfsopnametermijn van onze leveringsverplichtingen, wanneer wij geen schuld hebben aan deze hinder. We verbinden ons ertoe om de besteller meteen te informeren over dergelijke omstandigheden. Beide contractanten hebben in dit geval het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, wanneer en zodra een overeengekomen leveringstermijn met meer dan een week is overschreden. Aanspraken op schadeloosstelling zijn uitgesloten.

VIII. Eigendomsvoorbehoud; andere zakelijke rechten


1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de betaling van de volledige aankoopprijs en bij ondernemingen ook de vereffening van vroegere vorderingen uit hoofde van de overeenkomst.

2. De besteller heeft recht op de beschikbaarheid van de goederen, in het bijzonder de verdere overdracht, in het kader van zijn normale bedrijfsvoering; een inpandgeving of garantieoverdracht is evenwel niet toegestaan. De verdere overdracht is niet toegestaan wanneer tussen de besteller en een derde partij een geldig verbod van afstand overeengekomen is met betrekking tot zijn vergoedingsaanspraken of de besteller deze al vooraf aan een derde heeft overgedragen.

3. De besteller heeft eveneens recht op de verwerking van de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Ingeval van de verdere verwerking, vermenging of verbinding met stoffen of voorwerpen die niet ons eigendom zijn, door de besteller en ons daarmee verbonden verlies van eigendom, draagt de besteller de mede-eigendom van de nieuwe producten aan ons over in verhouding tot de waarde ervan

4. Als de besteller een handelaar is, draagt hij - ook toekomstige of bepaalde - eisen uit een verdere overdracht aan derden of uit de verwerking van de goederen of uit de verdere overdracht van verwerkte goederen nu al aan ons over; wij nemen deze afstand aan. Bij overpanding met meer dan 10% volgt de betreffende gedeeltelijke vrijgave door ons.

5. De besteller heeft recht op intrekking van deze vorderingen zolang hij zijn verplichtingen jegens ons, meer bepaald zijn betalingsverplichtingen, nakomt. Anders moet hij op onze vraag de voor de invordering vereiste gegevens over de afgestane vorderingen leveren en de afstand bekendmaken aan zijn schuldenaars. In deze omstandigheden hebben wij eveneens het recht om de afstand openbaar te maken en de vorderingen ten gelde te maken bij de klant van de besteller. De invorderingsbevoegdheid van de besteller vervalt eveneens wanneer volgens objectieve criteria de kredietwaardigheid van de besteller niet meer is gegarandeerd of hij ontoereikende gegevens verstrekt heeft over zijn kredietwaardigheid en onze aanspraak tot betaling in het gedrang komt.

6. Na opzegging van de overeenkomst door ons conform punt III. 5. kunnen wij, onverminderd verdere rechten, goederen onder eigendomsvoorbehoud weer bij ons nemen. De besteller verklaart onherroepelijk akkoord te zijn met de afhaling door onze gevolmachtigde, evenals dat die voor de afhaling zijn ruimten betreedt.

7. De besteller verbindt zich ertoe ons meteen schriftelijk te informeren wanneer derden aanspraken laten gelden op de goederen onder voorbehoud.

IX. Verwerkingsinstructies, inlichtingen en advies


1. Aangezien de arbeidsvoorwaarden in de bouwsector en de toepassingsgebieden van onze producten sterk uiteenlopen, kunnen wij n onze verwerkingsinstructies enkel algemene richtlijnen geven. Wanneer speciale eisen worden gesteld, die buiten de in de verwerkingsinstructies vermelde toepassingsgebieden en arbeidsvoorwaarden vallen, moet voor de verwerking advies op maat worden ingewonnen.

2. De verbruiksgegevens in onze verwerkingsinstructies zijn gemiddelde empirische waarden. De werkelijke verbruikswaarden moeten door metingen aan het object worden verkregen. Een hoger of lager verbruik van het betreffende object kan in geen geval leiden tot het laten gelden van rechten of aanspraken jegens ons.

3. Door ons verstrekt advies of inlichtingen is geenszins basis van een adviesovereenkomst. In zover de besteller verder advies wenst, moet hiervoor een aparte schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Voor advies op maat, dat wij in het kader van de leveringsovereenkomst als extra prestatie leveren en waarvoor wij niet vergoed worden, zijn wij niet aansprakelijk. Dit geldt niet bij opzet of grove nalatigheid evenals bij gevaar voor leven en gezondheid.

X. Gegevensbescherming


De persoonsgebonden gegevens van de klant worden in het kader van de commerciële relatie en onder inachtneming van de Duitse wet op de privacy en andere geldende privacyregelingen verwerkt en voor zover nodig bij de afhandeling van de overeenkomst aan verbonden en betrokken ondernemingen doorgegeven.

XI. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank


1. Plaat van uitvoering is Bad Hindelang.

2. Enkel het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De Europese wetten over de internationale verkoop van roerende goederen zijn niet van toepassing.

3. Voor handelaars is de rechtbank van Sonthofen bevoegd.

4. Ingeval een van de bepalingen niet toepasselijk is, doet dit geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Geldig vanaf 2015. Alle andere tot dan geldende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn niet meer geldig.


Baumit GmbH
Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang/Allgäu
Telefoon (08324) 921-0
Telefax (08324) 921-1029
info@Baumit.de · www.Baumit.com
Register Kempten, HRB 9558
Bedrijfsleiders: Heiko Werf, Peter Sarantis
172 Katalog 01.03.2014